BGA LAW VS. CORONA

מגפת הקורונה הגלובלית משפיעה ותשפיע באופן דרמטי הן על הכלכלה העולמית והן על הכלכלה והמשק הישראלי. בצל משבר הקורונה עולות, מעת לעת, ובמיוחד בהינתן שמדובר באירוע מתגלגל, סוגיות משפטיות בוערות כמעט בכל תחומי המשפט. אנו משוכנעים כי בהערכות מושכלת וזהירה משפטית וכלכלית, ניתן יהיה לצמצם דרמטית את נזקי המשבר הנוכחי ואף לצאת ממנו מחוזקים. על רקע האמור, וכמובילים של המנהיגות המשפטית במשק הישראלי ב-46 השנים האחרונות וכמי שנמצאים בפריסה ארצית רחבה (5 סניפים), מצאנו לנכון להתגייס למאבק הלאומי והגלובלי בין היתר באמצעות הצפת סוגיות בוערות ומתן התייחסות ראשונית במסגרת אתר ייעודי זה.

 

BGA LAW
VS.
CORONA

משרד עורכי דין 

בלטר גוט אלוני | נאמן קינן

Open Sign

03-5111111

©2020 by BGA LAW Vs. Corona. Proudly created with Wix.com